Kütüphanemiz ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız;

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Bu kaynakların belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine Merkez Kütüphanede sunulması ve korunması için gerekli çalışmaların yürütülmesini organize eder.

Özgörevimiz (Misyonumuz)
Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.
Özgörüşümüz (Vizyonumuz)
Çağdaş bilgi hizmetlerini en iyi ve en gelişmiş şekliyle sağlayarak gelişmiş araştırma olanaklarının sunulduğu büyük bir üniversite kütüphanesi olmaktır.

Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 1996 yılında geliştirilen ve üyeler tarafından da benimsenen mesleki ilkelere göre;
Bilgi hizmetleri alanında çalışanlar;

 1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde öngörülen bir bilgi edinme özgürlüğünü toplumun tüm bireyleri için savunur ve gereklerini yerine getirmeye çalışır.
 2. Mesleki gücünü, bilginin kullanımından alır.
 3. Bilgi kullanıcılarına ırk, dil, din, cinsiyet, toplumsal statü ve görüş ayrımı gözetmeksizin bilgiye erişimde eşit davranır.
 4. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, mesleki görevini mesleğe değer katacak şekilde gerçekleştirir; böylece bireylerin, yönetimin ve toplumun saygısını kazanır ve bunu korur.
 5. Bilgi üreticilerinin telif haklarına saygı duyar ve korur.
 6. İstenen veya sağlanan bilgi ile ilgili olarak her kullanıcının özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesi ilkesine bağlı kalır.
 7. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla meslek elemanlarının, genel olarak meslek grubunun ya da bir bilgi merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmaz.
 8. Bağlı bulunduğu kuruma ve haklarına zarar verecek davranışlardan kaçınır, bağlı bulunduğu kurumun amaçlarına hizmet eder.
 9. Mesleki çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutar.
 10. Mesleğini ve görevini kişisel çıkarları için kötü amaçlarla kullanmaz.
 11. Bu ilkelerin benimsenmesi için çaba harcar.

Üniversitemizin, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, ilgili bilim dallarını kapsayan her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçerek, merkezi olarak sağlar.Bu kaynakların belirli bir düzen içerisinde, Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine, Merkez Kütüphane'de sunulması ve korunması için gerekli çalışmaların yürütülmesini organize eder.


Kalite Yönetim Sistemi'nin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları kapsamında yer alan; Basılı ve E-Kaynaklar, Kullanıcı ve Teknik Hizmetler iş süreçlerinin, paydaşların bugün ve gelecekteki gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak üzere, çağdaş bilgi hizmetlerini ve gelişmiş araştırma olanaklarını kullanarak sürekli iyileştirmek ve geliştirmek ise, kalite politikamızın ilke ve esaslarını oluşturmaktadır.