Politika ve kurallara ulaşmak için tıklayınız; 1. Kütüphanelerimiz koleksiyonunun güvenliği elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ödünç alma işlemleri tamamlanmadan dışarıya yayın çıkartılamaz. Kaynakların izinsiz dışarı çıkarılması durumunda yasal işlem yapılmaktadır.

 2. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez ve tüketilemez.

 3. Cep telefonları kapalı tutulmalıdır. Kütüphane içinde konuşulmamalıdır.

 4. Başkalarını rahatsız edecek şekilde hareket edilemez ve yüksek sesle konuşulamaz.

 5. Üniversiteden ayrılan bütün üyelerin kütüphaneden ilişik kesme işlemlerini yaptırmaları zorunludur.

 6. Kullanıcıların, kütüphane içinde kaybolan eşyalarından kütüphanemiz sorumlu değildir.

 7. Kütüphaneden yararlanma koşullarına ilişkin kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülür.


 1. BAUN Mensubu olan tüm kütüphane kullanıcıları yayın isteğinde bulunabilirler. Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde Daire Başkanlığınca karar verilir.
 2. Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmesi için kütüphaneye üye olması gerekmektedir.

Kaynak Seçim Politikası
 1. Kütüphane koleksiyonuna girecek tüm kaynakların Balıkesir Üniversitesinin genel eğitim hedeflerine ve saptanmış olan amaçlarına uygun olmasına dikkat edilir.

 2. Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

 3. Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

 4. BAUN Mensuplarından gelen yayın istekleri değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

  Konu ve dil olarak Üniversitenin programlarına uygunluğu

  Koleksiyonda bulunan ilgili alanlardaki kaynaklara uygunluğu

  Yazar ve yayına hazırlayanın önemi ve statüsü

  Güncelliği

  Yayınevi güvenilirliği ve standartları

  Fiyatı

  Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, vb.)

  İstenen yayının koleksiyonda olup olmadığı

Kaynak Sipariş ve Sağlama Politikası
 1. BAUN Mensupları, BAUN Merkez Kütüphanesi'nde bulunmayan yayınlar için istekte bulunabilirler.

 2. BAUN Akademik Personeli ile öğrencilerin, Üniversitenin ve Bölümünün eğitim ve öğretim programını destekler nitelikteki yayın istekleri sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır.

 3. BAUN Mensupları, Merkez Kütüphane'de bulunmayan yayın isteklerini Otomasyon Sistemi üzerinden oturum açarak (Yalnız Kütüphane üyeleri) Elektronik, Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri aracılığı ile Resmi Olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na iletebilirler.

 4. Elektronik kanalla yapılan yayın istekleri yıl içinde yapılabilir.

 5. Resmi kanalla yapılan toplu isteklerde yayınların bibliyografik bilgileri tam doldurulmuş olarak (yayın adı, yazarı, ISBN ve özellikle istenen tarih) CD’ye kayıtlı olarak (Excel formatında) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na iletilmelidir.

 6. Daire Başkanlığına tahsis edilen yayın alım bütçesi üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda harcanmaktadır.İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

  Konu ve dil olarak Üniversitenin İstenen yayının konusu (BAUN’ nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)

  Disiplinler arası kullanımı

  Güncelliği

  Yayınevinin niteliği

  Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı

  Fiyatı

  Yayının dili

  Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, mikro form vb.)

  İstenen yayının aynı nüshasının BAUN Kütüphanesinde olup olmadığı

  Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

  Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

Süreli Yayın Sağlama Politikası
 1. BAUN öğretim üyeleri abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm başkanlıkları aracılığıyla Daire Başkanlığı'na iletirler.

 2. Süreli yayın istekleri her yılsonunda Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan ölçütler şunlardır:

  İstenen yayının konusu (BAUN’ nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)İstenen süreli yayının konusu (BAUN’ nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)

  Bilimsel niteliği

  Disiplinler arası kullanımı

  Yayınevinin niteliği

  Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı

  Fiyatı

  Yayının Dili

  Fiziksel özellikleri

Elektronik Kaynak Sağlama Politikası
 1. Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bilgisayar aracılığıyla erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) kastedilmektedir.

 2. Elektronik yayın sayısının artması ile birlikte kütüphanenin koleksiyon yapısı da değişmeye başlamıştır.

 3. Mekâna bağımlı basılı dergi sayısı azalmış, aynı anda birden çok kişinin erişebildiği elektronik dergi modeli yaygınlaşmıştır. Ayrıca tek tek elektronik dergi aboneliği pahalıya mal olduğundan oluşturulan işbirlikleri ile bir yayıncının bütün dergilerine erişim olanağı sağlanmıştır.

 4. Veri tabanı aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistikleri dikkate alınmakta, kullanım düzeyinin düşük olmaması durumunda abonelik iptali söz konusu olabilmektedir.

 5. Elektronik veri tabanı abonelikleri yapılırken dikkate alınan ölçütler:

  Veri tabanının konusu (BAUN’ nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)

  Aynı konuda kütüphanenin abone olduğu başka bir veri tabanının olup olmaması

  Deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri

  Veri tabanının bilimsel niteliği

  Yayınevinin niteliği

  Makalelerin veriliş formatı (HTML, PDF vb.)

  Veri tabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği

  Ara yüzün rahat kullanılabilirliği

  Lisans şartları

Tez Sağlama Politikası
 1. Üniversitede hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer nüshası senato kararıyla merkez kütüphanede bulundurulmaktadır.

Bağış Politikası
 1. Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve koleksiyonu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul edilir.

 2. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Daire Başkanlığı'na iletmesi gerekir.

 3. Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan güncelliğini yitirmiş olanlar kabul edilmez.

 4. Koleksiyona dahil edilecek materyaller; kütüphane koleksiyonunda olmayan kaynaklardan seçilebileceği gibi, kütüphanede olmasına rağmen kaynağın niteliğine ve kullanım sıklığına göre fazla nüsha olarak da alınabilir.

 5. Sosyal Bilimler dışındaki materyallerin yayın tarihi son 5 yıldan eski olmamalıdır ve periyodik yayınların devamlılığı sağlanmalıdır.

 6. Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınları hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.

 7. Kişisel koleksiyonlar “ Özel Koleksiyon” adı altında değerlendirilemez.

 8. Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir.

 9. Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.

 10. Tezler, bağış olarak kabul edilebilir.

 11. Kullanılmayacak derecede yıpranmış, sayfaları eksik, yırtık kaynaklar, fotokopi ile çoğaltılmış kaynaklar koleksiyona dahil edilmez.

 12. Posta yoluyla gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir.

 13. Sağlama Bölümü, belirtilen noktalar ışığında bağışlanan materyalin koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verir.

 14. Kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi veya kuruma BAUN adına teşekkür mektubu gönderilir.

 15. Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.

 16. Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.

Koleksiyon Ayıklama Politikası
 1. Kütüphaneye sağlanan materyaller, başlangıçta kütüphane için taşıdığı değeri zamanla kaybedebilir. Bazı durumlarda koleksiyondan çıkartılmaları gerekebilir. Ayıklama işlemi “Tersine Seçim” olarak da tanımlanır.

 2. Kitabın arkasındaki “Ödünç verme tarihi” damgasına bakılarak en son ne zaman ödünç alındığı tespit edilir.

 3. Kitabın dili bir başka değerlendirme ölçütüdür. Yayın dili “Türkçe” olan koleksiyon mümkün olduğunca ayıklanmaz.

 4. Aynı kitaptan çok kopyalar varsa ve kullanılmıyorsa ayıklanabilir.

 5. Eskimiş, kirlenmiş, çizilmiş, parçalanmış, eksik sayfalı kitaplar ayıklanabilir.

 6. Kitabın yılı önemli bir ayıklama ölçütüdür.

 7. Aynı kitabın eski edisyonları ayıklanabilir.

 8. Çok ciltli kitaplarda cilt kaybı, kitabın bütünlüğünü bozduğu için ayıklanabilir.

1. Balıkesir Üniversitesi akademik ve idari personel ile öğrencileri üye olarak kütüphaneden ödünç kitap alabilirler.
2. BAÜ mensubu olmayan kullanıcılar kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilir, ödünç kaynak alamazlar.
3. Dolaşım hizmetlerinden yararlanabilmek için, kullanıcıların kimlik veya eş değer belgeleri ile Ödünç Verme Birimine baş başvurmaları yeterlidir.
4. Danışma kaynakları, süreli yayınlar, tezler ödünç verilmez yalnızca kütüphane içinde kullanabilir.
5. Kimlik kartı yanında olmayan kullanıcıya kaynak ödünç alma işlemleri yapılamaz.
6. Kullanıcılar üzerlerinde bulunan kitapları “buradan” takip edebilir .
7. Başka okuyucunun kimliği ile ödünç kitap alınamaz.


KİTAP*

KullanıcıÖdünç Yayın SayısıÖdünç Verme SayısıUzatma Sayısı
Akademik Personel8+2(Dönemlik)30 gün2
İdari Personel530 gün1
Öğrenci530 gün 1
Diğer530 gün1
Geciktirme Cezası:Her yayın için günlük: 25 Kuruş
Materyalin Kaybedilmesi veya Yıpratılması Durumunda: Materyalin piyasa değeri + işlem bedeli (toplam paranın % 50 'si)


GÖRSEL YAYIN(DVD, VCD, CD)**

KullanıcıÖdünç Yayın SayısıÖdünç Verme SayısıUzatma Sayısı
Akademik Personel27 gün1
İdari Personel27 gün1
Öğrenci27 gün 1
Diğer22 gün1
Geciktirme Cezası:Her yayın için günlük: 1 Lira
Materyalin Kaybedilmesi veya Yıpratılması Durumunda: Materyalin piyasa değeri + işlem bedeli (toplam paranın % 50 'si)

 • Üyelik

  1. Üye kaydı için, BAUN Kimliği veya eşdeğer belge ile Ödünç Verme Masasına başvurulmalıdır.
  2. Kişiye özel Üyelik Formu eksiksiz doldurularak imzalanmalı, form üzerindeki kişisel bilgiler değiştikçe kütüphane bilgilendirilmelidir.
  3. Dolaşım hizmetlerinden yararlanabilmek için, kullanıcıların kimlik veya eş değer belgeleri ile Ödünç Verme Birimine baş başvurmaları yeterlidir.
 • İade

  1. Üye kaydı için, BAUN Kimliği veya eşdeğer belge ile Ödünç Verme Masasına başvurulmalıdır.
  2. İade edilecek kaynakların işlemleri, Ödünç Verme Masasında yapılır.
  3. Kaynaklar bir başkası tarafından iade edilebilir.
  4. Ödünç aldığı yayının iade tarihine 3 gün kala okuyucuya e-posta yolu ile uyarı notu gönderilir.
  5. Ödünç alınan yayının iade tarihinden 1 gün sonra okuyucuya e-posta yolu ile gecikme notu gönderilir.
  6. Geç iade edilen yayınlardan, gecikme ücreti alınarak makbuz kesilir. Gecikme ücreti kitaplar için günlük: 25 Kr, görsel kaynaklar için günlük: 1 Liradır.
  7. Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihini beklemeden yayını geri çağırmak için not gönderir.
 • Uzatma

  1. Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları, bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamış olması koşulu ile, ödünç alma süresini uzatabilirler.
  2. Akademik personel için 2 kez, öğrenciler ve idari personel için 1 kez uzatma yapılabilir.
  3. Telefonla uzatma işlemi yalnızca Akademik personel için yapılır. Kitaplar geciktirilmiş ise uzatma işlemi ancak kitaplar kütüphaneye getirilerek yapılabilir.
  4. Kullanıcı yeni iade tarihi konusunda bilgilendirilir.
  5. Süre bitiminde kullanıcı kaynağı eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür.
  6. Uzatma işlemi kaynağın iade tarihinden önce web üzerinden oturum açarak kişi tarafından yapılabilir.
 • Ayırtma

  1. İstenen kitap bir başka okuyucu üzerinde ise, isteyen okuyucu için ayırtma yapılır.
  2. Ayırtma işlemi web üzerinden kişi tarafından yapılabileceği gibi kütüphaneye gelerek veya telefon ederek de yapılabilir.
  3. Kullanıcıların ayırtmış olduğu yayın kütüphaneye geldiğinde veya herhangi bir nedenle iptal edildiğinde okuyucuya e-posta yolu ile ayırtma, notu gönderilir.
  4. Ayırtılmış kaynaklar haber verildikten sonra 3 gün rafa çıkartılmayarak ödünç verme masasında bekletilir.
  5. 3 gün içinde ödünç alınmayan kitapların sistemdeki bilgileri düzeltilerek rafa yerleştirilir. Hafta sonu tatilleri bu süreye dâhildir.
 • İlişik Kesme

  1. BAUN mensubu öğrenciler mezun olurken veya herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda aldıkları kaynakları iade ederek "İlişiği Yoktur" belgesi almak zorundadır.
  2. Emekli olan veya istifa eden akademik ve idari personel de kütüphane ile ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
 • Dış Kullanıcılar

  1. Üniversitemiz üyesi olmayan dış kullanıcıların tarama bilgisayarlarından yararlanmaları için “Dış Kullanıcı Formu”nu doldurmaları ve görevli personelden kullanıcı adı ve şifre almaları gerekir.
  2. Dış Kullanıcılara verilen kullanıcı adı ve şifre, Merkez Kütüphanedeki bilgisayarlardan yararlanarak, araştırma yapmak, katalog taramak, elektronik kaynaklardan yararlanmak üzere verilmiş olup üniversitenin başka bir alanında ve başka bir amaçla kullanılamaz.
  3. Dış Kullanıcılar, tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. Ödünç verme hizmetinden faydalanamaz, kütüphane dışına herhangi bir materyal çıkaramaz ve elektronik kaynaklara kampüs dışından erişemez.
  4. Dış Kullanıcılar,telif hakları çerçevesinde fotokopi çektirebilirler.
 • Önemli Not

  1. Tüm işlemlerle ilgili olarak okuyucuya iletilen notlar e-posta ile gönderilir. Okuyucu E-posta adresinde değişiklik olduğunda, Ödünç Verme birimine bildirmek zorundadır.
  2. Özellikle gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumunda ceza indirimi söz konusu değildir.

Balıkesir Üniversitesi Kütüphanesi, ANKOS, EKUAL ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, kaynaklar sadece kişisel araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yanlış kullanımlar Balıkesir Üniversitesi'ne ve kullanıcıya yasal sorumluluklar yükler.

 1. Veritabanlarından otomatik dosya indirme programları kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

 2. Veritabanlarının ticari amaçlı olarak kullanılması, satılması veya içeriğinin dağıtılması yasaktır.

 3. Veritabanlarından kopyalanan bilgilerin Balıkesir Üniversitesi personel ve öğrenciler dışındaki kişilerle paylaşılması yasaktır.

 4. Veritabanlarından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-posta listeleri ile dağıtılması yasaktır.

 5. Veritabanlarından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.


 1. Görsel İşitsel Kaynaklar koleksiyonunda bulunan filmlerin, kütüphane içinde kullanılmasını sağlamak amacıyla “Bireysel Film İzleme” hizmeti verilmektedir.

 2. Balıkesir Üniversitesi Akademik ve İdari Personel ile Öğrenciler kütüphane, koleksiyonunda yer alan Görsel-İşitsel Kaynaklardan (CD, VCD, DVD) Kütüphane içinde de yararlanır.

 3. Görsel-İşitsel Koleksiyonumuzda yer alan filmler, kütüphane web sayfasında bulunan “Katalog Tarama” alanından taranabilir.

 4. Ödünç Verme Biriminde bulunan Bireysel Film İzleme Formu doldurulur.

 5. Film ve kulaklık kimlik karşılığı teslim alınır, bittikten sonra teslim edilir

 6. Bilgisayarların kullanım süresi filmin izleme süresi kadardır.

 7. Film-film kabı ve kulaklığın zarar görmesi durumunda kullanıcı kaynak ve materyali aynen sağlamakla yükümlüdür.

GÖRSEL YAYIN(DVD, VCD, CD)**

KullanıcıÖdünç Yayın SayısıÖdünç Verme SayısıUzatma Sayısı
Akademik Personel27 gün1
İdari Personel27 gün1
Öğrenci27 gün 1
Diğer22 gün1
Geciktirme Cezası:Her yayın için günlük: 1 Lira
Materyalin Kaybedilmesi veya Yıpratılması Durumunda: Materyalin piyasa değeri + işlem bedeli (toplam paranın % 50 'si)